Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 1/SZ/MAZ/2018 z dnia 29.03.2018 r.

 

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego, Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr 1/SZ/MAZ/2018 z dnia 29.03.2018 r. na realizację Zadania „Tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy – doposażenie pracowni” w ramach projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy”

Plik do pobrania


Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego nr 1/SZ/MAZ/2018 z dnia 29.03.2018 r.

Zmianie uległy zapisy: 
- Opis przedmiotu zamówienia  
- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie musi zawierać oferta Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części A i/lub B i/lub C przedmiotu zamówienia  
- Sposób oceny w kryterium gwarancja 
- Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 
- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (sposób publikacji odpowiedzi na pytania) 
- Informacja na temat zakresu wykluczenia 
- zrezygnowano z udzielenia zamówień uzupełniających 
- dodano zapis dot. warunków zmiany i wycofania oferty (pkt. VII zapytania ofertowego)

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.04.2018 do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 1/SZ/MAZ/2018 po zmianach 06.04.2018 - plik do pobrania


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/SZ/MAZ/2018 z dnia 29 marca 2018 r. na potrzeby projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku”

Plik do pobrania


Zapytanie ofertowe nr 1/SZ/MAZ/2018 z dnia 29 marca 2018 r. na potrzeby projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku”Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środków trwałych:

A.      Stanowisko do badań ogniw fotowoltaicznych (1 szt.)

B.      Stanowisko do badań silników z hamownią (1 szt.)

C.      Stanowisko do sterowania układami mechatronicznymi (1 szt.)

 

Zapytanie ofertowe zawierające szczegółowe warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki  do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe nr 1_SZ_MAZ_2018

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań