Zgodnie z ustawą z 25.09.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty cudzoziemiec ma możliwość zwrócenia się do  Krajowej Izby Fizjoterapeutów o uznanie na terenie naszego kraju posiadanej przez niego specjalizacji, którą zdobył w swojej ojczyźnie.  

Procedura w ramach postepowania uznaniowego przez KIF wygląda następująco :

Decyzja o wystąpieniu o uznanie
KIF uznaje specjalizację zdobytą za granicą z równoważną specjalizacją w Polsce jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • okres praktyki odbytej w ojczyźnie cudzoziemca jest taki jak ten określony w programie specjalizacji danej dziedziny fizjoterapii realizowanej w Polsce
  • program specjalizacji dotyczący wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej pokrywa się z programem stosowanym w Polsce
Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów FDM

Przygotowanie wniosku
Cudzoziemiec, który wnioskuje o uznanie swojej specjalizacji w Polsce musi dostarczyć wraz z wnioskiem wymagane dokumenty:

  • oryginał dokumentu zdobycia specjalizacji
  • dokument informujący o miejscu zdobycia, czasie trwania i programie specjalizacji
  • informacje o egzaminie końcowym lub innej formie potwierdzającej kwalifikacje
  • zaświadczenie o miejscu i czasie trwania czynności zawodowych po uzyskaniu specjalizacji
Dokumenty oprócz oryginalnej wersji muszą być również przetłumaczone na język polski.

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów Kinetic Control

Analiza wniosku
Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów wniosek jest wstępnie sprawdzany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów pod kątem spełnienia kryteriów określonych w ustawie.

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów - staw kolanowy

Przygotowanie wniosku o opinię


KIF wydaje decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania specjalizacji cudzoziemca na podstawie oceny dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dyrektor CMKP powołuje do tego zespół ekspertów, który bada wniosek pod kątem merytorycznym.

Możliwe decyzje
Po analizie wniosku zespół ekspertów pod przewodnictwem dyrektora CMKP może wydać jedną z czterech decyzji :

  • bezwarunkowe uznanie specjalizacji
  • uznanie specjalizacji po odbyciu stażu
  • uznanie specjalizacji po napisaniu państwowego egzaminu
  • odmowa uznania specjalizacji