Część pacjentów wie o refundacji na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny i z niego korzysta. Jest jednak grono osób, które nie wie o takiej pomocy lub jest jej świadoma ale nie wie co trzeba zrobić aby ją otrzymać. W niniejszym artykule odnajdziemy wskazówki i podpowiedzi jak otrzymać refundację na sprzęt i jakie warunki trzeba spełnić.

 

terapia manualna

 

Pierwsze kroki ku dofinansowaniu

Pierwszym krokiem ku dofinansowaniu ze środków przyznawanych przez NFZ jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, od którego możemy otrzymać skierowanie do odpowiedniego lekarza specjalisty. Następnie specjalista decyduje o przedmiocie ortopedycznym bądź środku pomocniczym, który będzie potrzebny danej osobie i wystawia „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”, które jest podstawą do dofinansowania. Od 2014 roku takie zlecenia są bezterminowe. Wyjątek stanowią zlecenia na środki pomocnicze, gdyż wydawane co miesiąc i ważne są tylko w miesiącu, na który zostały one wystawione (z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, w przypadku zleceń wystawianych na okres dłuższy).

 

Sprzawdź nasze dofinansowane szkolenia dla fizjoterapeutów: FDM oraz Kinetic Control - szkolenia dla fizjoterapeutów i rehabilitantów

 

Wystawione zlecenie musi być zatwierdzone i zarejestrowane przez wojewódzki oddział NFZ, zgodny z miejscem zameldowania pacjenta. Potwierdzenia muszą być dokonywane każdorazowo, wyjątkiem są zlecenia na środki comiesięczne jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, podkłady higieniczne itd., przy których potwierdzenia dokonuje się tylko za pierwszym razem. Zlecenie do NFZ można dostarczyć osobiście, również przez drugą osobę lub pocztą.

Pacjent może udać się do każdej placówki tj. sklepu medycznego, apteki, zakładu optycznego, które mają podpisaną umowę z odpowiednim oddziałem NFZ dopiero z potwierdzonym zleceniem. Spis miejsc, do których można się udać znajduje się w siedzibach NFZ i na ich stronach www. Jeśli chodzi o listę wyrobów wydawanych na zlecenia a także wysokość dofinansowania z budżetu NFZ na przedmioty ortopedyczne to znajduje się ona w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych.

 

 

Jeśli cena danego przedmiotu przekroczy limit znajdujący się w wykazie?

W momencie, gdy cena danego przedmiotu przekroczy limit określony w spisie pacjent musi uregulować różnicę pomiędzy ceną brutto przedmiotu a kwotą refundacji. W przypadku osoby niepełnosprawnej, gdy ma ona problem z uiszczeniem wkładu własnego może poprosić o pomoc i zwrócić się do PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) właściwego dla miejsca zamieszkania lub MOPS-u (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które refundują ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u. Żeby jednak postarać się o refundację osoba ubiegająca się musi posiadać dokument, który potwierdzi niepełnosprawność oraz spełnić kryterium finansowe (średni miesięczny dochód nie może być wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osób samotnych 65%). Gdy osoba spełni te wszystkie ww. warunki może złożyć w PCPR odpowiedni wniosek o przyznanie dofinansowania,  wraz z załącznikami

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach,
  • kopię wniosku wydanego przez NFZ na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego- zaświadczenie od lekarza z zaleceniem zakupu takowego sprzętu,
  • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (w przypadku kiedy zostały one już odebrane, a udział własny zapłacony) lub fakturę proforma (w przypadku kiedy sprzęt nie został odebrany; faktura taka stanowi wycenę).

Wartość dofinansowania z budżetu PFRON może wynieść do 100% udziału własnego świadczeniobiorcy w pułapie ceny na dany przedmiot lub do 150% sumy kwoty limitu i wymaganego udziału własnego, jeżeli kwota zakupu jest wyższa niż ustalony limit.